Modlitby

Jak převést do slov to, co zní v duši? Jak lidskou řečí vyslovit rozhovor s Neviditelným? Modlitba je rozhovor od srdce k srdci... Ježíši, světlo našich srdcí, od svého zmrtvýchvstání k nám stále přicházíš, ať jsme kdekoliv, stále nás očekáváš a říkáš nám: 

"Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a naleznete odpočinutí.
(Mt 11,28)Ježíš řekl svým učedníkům: Když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí k modlitbě v synagógách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí...

Novény

01.06.2023

Novéna je modlitba, kterou se modlíme 9 po sobě jdoucích dní na určitý úmysl. Většinou je do ní zahrnuta četba úryvku z Písma svatého, myšlenky k rozjímání
a modlitba k určitému světci.

Litanie 

10.05.2023

Účinnou modlitbou na ochranu proti zlu jsou litanie. Mají formu krátkých zvolání s odpověďmi
a jedná se většinou buď o prosebné modlitby nebo chvály. Po rozkliknutí článku na níže uvedených odkazech najdete litanie, které doporučují exorcisté pro každodenní osobní modlitbu.

"Mé milosrdenství je tak veliké, že jím nepronikne žádný rozum, ani lidský, ani andělský, za celou věčnost. Vše, co existuje, má svůj původ v nitru mého milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství."(Dn 699)

"Mistře, co mám dělat, abych dosáhl věčného života?" (Mt 19,16)
Ježíš odpovídá mladíkovi, který mu klade tuhle otázku: "Chceš-li vejít do života, zachovávej má přikázání" a pak dodává: "Pojď a následuj mě". (Mt 19,16-21). Následovat Ježíše, to zahrnuje zachovávání přikázání. Zákon není zrušen, ale člověk je vyzýván, aby jej znovu našel právě díky...

Kancionál (z latinského cantio-píseň) je soubor křesťanských duchovních písní a modliteb. Níže najdete odkaz, kde si ho můžete stáhnout buď jako aplikaci, e-knihu, ale i ve formátu pdf.