Desatero Božích přikázání, světlo na cestu 

16.01.2023

"Mistře, co mám dělat, abych dosáhl věčného života?" (Mt 19,16)
Ježíš odpovídá mladíkovi, který mu klade tuhle otázku: "Chceš-li vejít do života, zachovávej má přikázání" a pak dodává: "Pojď a následuj mě". (Mt 19,16-21). Následovat Ježíše, to zahrnuje zachovávání přikázání. Zákon není zrušen, ale člověk je vyzýván, aby jej znovu našel právě díky Ježíšově osobě, která jej v sobě dokonale uskutečňuje a  dosvědčuje jeho trvalou platnost.

Ježíš jej vykládá ve světle dvojího přikázání lásky: "Miluj Pána svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci" (Mt 22,37-40). Ježíš 
řekl svým učedníkům: "Kdo mě miluje, bude zachovávat slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. (Jan 14,23).


K doplnění informací či pro osobní meditaci přikládáme zajímavé odkazy na obsáhlejší výklad Desatera: