Modlitby

Modlitba je rozhovor s Bohem. Nabízíme několik vhodných modliteb.

Další modlitby a informace jak žít křesťanským životem naleznete v knihách viz doporučujeme nebo na webu www.pastorace.cz. a www.vira.cz

Žalm 91

Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího,

kdo dlíš ve stínu Všemocného,

řekni Hospodinu: „Mé útočiště jsi a má tvrz,

můj Bůh v něhož doufám!“

Neboť on tě vysvobodil z léčky ptáčníka,

ze zhoubného moru.

Ochrání tě svými perutěmi,

uchýlíš se pod jeho křídla,

štít a pavéza je věrnost jeho.

Nemusíš se bát noční hrůzy,

šípu létajícího ve dne,

moru, který se plíží v temnotách,

nákazy, jež pustoší o polednách.

I když padne po tvém boku tisíc a po tvé pravici deset tisíc,

k tobě se přece nepřiblíží.

Svýma očima jen můžeš hledět

a spatříš odplatu bezbožníků.

neboť Hospodin je tvé útočiště:

za ochranu zvolil sis Nejvyššího.

Nepřihodí se ti nic zlého

a útrapa se k tvému stanu nepřiblíží.

Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz,

aby tě střežili na všech tvých cestách.

Na svých rukou tě ponesu,

abys nenarazil o kámen svou nohou.

po zmiji a hadu budeš kráčet,

šlapat budeš po lvu i draku.

vysvobodím ho, protože lne ke mně,

ochráním ho, protože zná mé jméno.

Vysvobodím ho, až mě bude vzývat,

budu při něm v tísni,

zachráním ho a oslavím.

Nasytím ho dlouhým věkem

a ukáži mu svou spásu.

slova písma k vyznávání a modlitbě

On nám popřává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista.  (1 Kor 15,57)

mějte v sobě smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš:

ačkoli má božskou přirozenost,

nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu,

ale sám sebe se zřekl,

vzal na sebe přirozenost služebníka

a stal se jedním z lidí.

Byl jako každý jiný člověk,

ponížil se a byl poslušný až k smrti,

a to k smrti na kříži.

proto ho také Bůh povýšil

a dal mu Jméno nad každé jiné jméno,

takže při Ježíšově jménu musí pokleknout

každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí

a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat:

Ježíš Kristus je Pán! (Flp 2,5 -11)

Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování Ježíši Kristu, neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci. (Zj 12,10)

Beránek, který byl zabit, si zaslouží,

aby přijal moc, bohatství, moudrost a sílu, čest, slávu i chválu! ( Zj 5, 12)

Smiluj se nade mnou, Pane , synu Davidův! (Mt 15,22)

Věřím! Pomozte mé slabé víře! (Mk 9,24)

Moje dceruška umítá. pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. ( Mk 5,23)

Mistře, přivedl jsem k tobě syna. Má v sobě ducha němoty. ( Mk 10,51)

Mistře, ať vidím! (Mk 10, 51)

Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříšný! (Lk5,8)

Pán můj a Bůh můj! (Jan 20,28)

Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji! (Jan 21,17)

Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života. (Jan 6,68)

Zůstaň  s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil. (Lk 24,29)

Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království! (Lk 23,42)

Modlitba k Nejsvětější Trojici

Živý a pravý Bože, klaním se před tvou božskou vznešeností.

Vzdávám ti úctu celou svou myslí,

celým svým srdcem a celou svou duší.

Obětuji ti svůj život a svou práci.

Odevzdávám se do tvých rukou

a s vírou se svěřuji tvému milosrdenství.

Odpusť mi, prosím, všechny moje hříchy.

Pomáhej mi a ochraňuj mne v každé chvíli mého života

a ukryj mě pod svá křídla.

věčný Otče,

ve své všemohoucnosti a vznešenosti mě vysvoboď ode všech úkladů ďábla a od každého zla. Daruj mi sílu a touhu vždycky zachovávat tvá přikázání a všechna tvá slova, jak je nacházím v Písmu pro tvou slávu a pro moji spásu.

Sláva Otci...

Ježíši Kriste,

jediný synu Otce, můj starší bratře, můj Mistře a  Osvoboditeli. Pro své utrpení a smrt mne vysvoboď od zákeřných úkladů ďáblových a od všeho zla. Nedopusť, abych podlehl jeho svodům  pokušením. Pomoz mi, abych posilněn tvým tělem a krví žil jako tvůj opravdový učedník a svelkou vírou kráčel za tebou.

Sláva Otci...

Duchu Svatý,

Duchu mocný, ať mne tvá přítomnost ve mně a ve svaté církvi osvobodí ode všech zákeřných úkladů ďáblových a ode všeho zla. Osvěcuj a posiluj mě svými dary a charismaty, abych mohl rozpoznat a rozhodně odmítat nepřítelovi úklady. Obdaruj mne svou útěchou, tím vzácným darem, který je nade všechna potěšení, jež mi může nabídnout tento svět, a pomáhej mi žít v pravdě a lásce.

Sláva Otci...

Modlitba k Ježíši Kristu

Ježíši, můj Vykupiteli a můj Osvoboditeli, skláním se před tebou tak jako ti, s nimiž ses setkával zde na zemi. Měl jsi s nimi soucit a vysvobodil jsi je z kruté ďáblovy moci. Žasnu nad tvým milosrdenstvím a dobrotou a vyznávám tvou moc na d satanem a jeho společníky. Pohrozil jsi zlým duchům, a ti vyšli ze svých obětí. Svým dcerám a synům jsi pak navrátil zrak, sluch, řeč, ale především radost a milost.

Můj Ježíši, také zakouším nepřítelovo sužování, které brání mému každodennímu růstu a práci; dokonce i v noci narušuje můj odpočinek. vnímám jeho přítomnost ve svých denních zápasech, především když usiluji o dobrý život bez hříchu.

Věřím v tebe, drahý Ježíši. Ty jsi živý Boží Syn, vycházející od Otce v jednotě s Duchem svatým. Abys mě osvobodil od otroctví hříchu a ďábla, neváhal jsi opustit svůj nebeský příbytek, sestoupit mezi nás a stát se člověkem jako my. Vzal jsi na sebe i slabosti mého těla. Šířil jsi mezi námi radostnou zvěst svobody, a abys nám ukázal svou lásku, přijal si otcův plán a vystoupil jsi až na Kalvárii, kde jsi za nás ve strašných mukách zemřel. Prolil jsi za nás svou krev, a tak nám získal úplné vítězství nad ďáblem.

Klaním se ti, můj Ježíši, a děkuji ti jménem svým, jménem církve a jménem všech lidí, kterým jsi dal novou příležitost napít se čisté vody z proudů tvé milosti. Skrze svou svatou krev, kterou jsi za nás prolil, vysvoboď´d mne, prosím, od útoků ďábla. Buď se mnou, když mě pokouší tělo a svět.

Ochraňuj mne na cestě za tebou, chraň mé zdraví, mou rodinu, můj domov a mou práci.

Dej, ať mohu v každou chvíli a každý den zakoušet tvou přítomnost.

Otče náš...

Od ďáblových klamů, vysvoboď nás, Pane.

Od hněvu, nenávisti a každé touhy po zlu, vysvoboď nás, Pane.

Od pekelného trestu, vysvoboď nás, Pane.

Modleme se:

Milosrdný a věrný Bože, ty neustále voláš ty, kdo se ti vzdálili, aby se obrátili a mohli zase žít. Krví svého Syna je uzdravuješ z ďáblových klamů. daruj nám svou milost, abychom obnoveni Duchem svatým mohli cele odpovědět na tvou věčnou a nekonečnou lásku. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitba k blahoslavené Panně Marii

Neposkvrněná Panno Maria, Matko Boží a Matko naše, královno andělů, slyš naši modlitbu a polož ji svýma rukama před trůn svého Syna Ježíše. Od Boha jsi přijala skrze svého Syna poslání bojovat spolu  s ním proti pekelným mocnostem a satanově povýšenosti. Proto tě Bůh od tvého početí obdařil neposkvrněností a naplnil tě svou milostí. Jako Matka církve a Matkanaše nám proto můžeš pomáhat na cestě k tvému Synu.

Prosíme tě, Maria, přimluv se za nás u Boha. Ať nám pošle své anděly, aby od nás zahnali všechny zlé duchy, kteří nás chtějí oklamat. Otevři naše uši, abychom mohli stále slyšet hlas svatého Michaela, který v nebi volá: „Kdo je jako Bůh?!“

Pomáhej nám, Maria, abychom se podle tvého vzoru stávali pokornějšími před Bohem i před lidmi.

Pomáhej nám, abychom rozhodněji bojovali proti duchům nečistoty a vzpoury.

Pomáhej nám, abychom více toužili po modlitbě.

Pomáhej nám, abychom častěji přijímali svátosti, zvláště svátost smíření a eucharistii.

Pomáhej nám milovat každého člověka, každému odpouštět a usilovat o pokoj se všemi.

Matko Boží, utíkáme se pod plášť tvého milosrdenství v důvěře, že nás uchráníš před všemi ďáblovými hrozbami.

Panno Maria, chraň v nás lásku k Bohu, horlivost pro jeho slávu, poslušnost jeho přikázáním a radost ze života podle evangelia.

Buď s námi také v poslední chvíli našeho života, chraň nás před pokušeními, pochybnostmi, strachem nebo vzpourou, kterými na nás bude ďábel útočit v poslední hodině našeho života.

Pomoz nám, Maria, abychom po životě prožitém ve spojení s Otcem, Synem a Duchem svatým spolu s tebou vešli do věčné slávy. Amen.

Zdrávas Královno...

Úkon zasvěcení Panně Marii sv. Maxmiliána Kolbeho

Neposkvrněná Královno a Matko církve,

dnes se ti znovu a navždy zasvěcuji,

abys mě mohla použít pro příchod Ježíšova království

do celého světa.

na tento úmysl ti obětuji všechny dnešní modlitby,

skutky a oběti.

Maria, bez hříchu počatá, pros za nás,

kteří se k tobě utíkáme,

i za ty, kteří se k tobě neutíkají, zvláště za nepřátele církve

a za ty, které ti stále svěřujeme.

 

Modlitba proti satanovi a vzpurným andělům

Slavný kníže nebeského vojska,

svatý archanděli Michaeli,

braň nás v boji proti zlým mocnostem a silám,

proti vládcům světa temnoty, proti zlým duchům v ovzduší. (Ef 6,12)

Přij´d na pomoc lidem, které Bůh stvořil

k svému obrazu a podobě

a vykoupil je za velikou cenu ze satanova otroctví.

tebe ctí svatá církev jako svého strážce a ochránce,

tobě svěřil Bůh vykoupené duše,

abys je přiváděl do věčné blaženosti.

Pros Boha pokoje, ať pod našima nohama zdrtí satana,

aby už nemohl držet lidi v zajetí a škodit církvi.

Přednes naše modlitby před tváří Nejvyššího,

aby nás zahrnul svým milosrdenstvím.

Uchop draka, starého hada, kterým je ďábel a satan,

a spoutaného jej svrhni do propasti,

aby už nikdy nesváděl národy. (Zj 20,2)

 

Svatý Michaeli

(modlitba papeže Lva XIII.)

Svatý Michaeli, archanděli,

braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.

Kníže nebeského vojska,

svrhni božskou mocí do pekelné propasti

satana  zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.

Amen.

Nejsvětější srdce Ježíšovo,

smiluj se nad námi!

Svatý Prokop

Pane Ježíši kriste, který jsi prolil svou krev za moje hříchy a zemřel za mne na kříži, na mocnou přímluvu Sv. Prokopa osvoboď a uzdrav mne z ..... Amen . Tam se recitují závislosti...