Žalm 91

29.08.2019
 • Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
 • Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
 • Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
 • Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
 • Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
 • moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
 • Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového .
 • Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
 • Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
 • 10 nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
 • 11 On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
 • 12 Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
 • 13 po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
 • 14 Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.
 • 15 Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
 • 16 dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.