MODLITBA KORUNKY K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

modlí se na obyčejném růženci: na začátku: Otče náš..., Zdrávas Maria..., Věřím v Boha...

na zrnkách Otčenáše: Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna 
a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa.

na zrnkách Zdrávasu: Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i celému světu.

na zakončení (třikrát): Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.Přislíbení Pána:

,,Duše, které se budou modlit tuto Korunku, zahrnuje moje milosrdenství v životě a zvláště 
v hodině smrti. Skrze modlitbu této Korunky rád dám všechno, oč mě budou prosit."

Korunku nadiktoval Pán Ježíš sestře Faustině ve Vilně 13.-14. září 1935 jako modlitbu na utišení
a zmírněním Božího hněvu. Když se modlime tuto Korunku, obětujeme Bohu Otci "Tělo a Krev, Duši a Božství" Ježíše Krista a současně prosíme "o milosrdenství pro nás a pro celý svět".


Z deníčku sestry Faustyny:

V jisté chvíli, když jsem šla po chodbě do kuchyně, jsem v duši uslyšela tato slova:

,,Neustále se modli Korunku, kterou jsem tě naučil. Každý, kdo se ji bude modlit, dosáhne velkého milosrdenství v hodině smrti.Kněží ji budou dávat hříšníkům jako poslední záchranu;
i kdyby byl hříšník sebevíc zatvrzelý, jestliže se jen jednou pomodlí tuto Korunku, dosáhne
u mého nekonečného milosrdenství milost. Přeji si, aby mé milosrdenství poznal celý svět; nesmírné milosti toužím dávat duším, které důvěřují mému milosrdenství. "

Dnes mi Pán řekl:

Zapiš, má dcero tato slova:

Všem duším, které budou uctívat mé milosrdenství, šířit jeho úctu a povzbuzovat jiné duše
k důvěře v mé milosrdenství.

Tyto duše v hodině smrti nezakusí strach. Mé milosrdenství je v tomto posledním boji ochrání... Má dcero, vybízej duše k modlitbě té Korunky, kterou jsem ti odevzdal. Skrze modlitbu této Korunky rád dám všechno, oč mě budou prosit. Když se ji budou modlit i zatvrzelí hříšníci, naplním jejich duše pokojem a hodina jejich smrti bude šťastná.