LITANIE K PANNĚ MARII ZA OSVOBOZENÍ

Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. - Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, - smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože, Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,
Svatá Maria, Matko osvobození, - oroduj za nás.
Svatá Maria, vítězná Panno,
Svatá Maria, zastíněná mocí Nejvyššího,
Svatá Maria, mocnější než Ester a Judita,
Svatá Maria, jejíž potomstvo rozdrtilo Satanovu hlavu,
Ženo oděná sluncem, Satanem nezranitelná,
Svatá Maria, ty nás chráníš před Zuřícím Drakem,
Svatá Maria, útočiště hříšníků,
Svatá Maria, osvobození a uzdravení nemocných,
Svatá Maria, naděje zoufalých,
Svatá Maria, tys způsobila, že Jan Křtitel se radostí pohnul v matčině lůně,
Svatá Maria, tys přispěla k Alžbětině šťastnému porodu,
Svatá Maria, ochránkyně těhotných žen,
Svatá Maria, ty dáváš rodičkám, aby dobře porodily,
Svatá Maria, těšitelko dětí utracených před narozením,
Od Satanovy moci a jeho pokušení, - vysvoboď nás, Panno Maria.
Od prokletí skrze modly a bludná učení,
Od démonické posedlosti a od svodů ducha temnot,
Od útoků čarodějů a mistrů okultismu,
Od ďábelských paktů, které nás dělají otroky Satana,
Od modloslužby, spiritismu a satanismu,
Od sekt, čarodějnictví a tajných spolků,
Od sklonů k věštectví a falešným proroctvím,
Od falešných vizí a klamných snů,
Od všeho prokletí,
Od zaklínání, kouzel a čarodějnictví,
Od ducha smrti, který nutí k vraždám a sebevraždám,
Od nemocí, které jsou následkem kouzel,
Od pustošících ran,
Od hladu, násilí a války, od smrtelných nehod,
Od nakažlivých chorob,
Od neplodnosti způsobené kouzly,
Od každého ohrožení dětí v matčině těle,
Od komplikovaných porodů,
Od zranění z našeho dětství,
Od zvráceností, kterým padají za oběť děti,
Od duševních úzkostí a tělesných nemocí,
Od svázanosti předků, které cestou rodokmenu přešly na dnes žijící,
Od nevysvětlitelných zmizení blízkých příbuzných,
Od bloků v emocích a našich duševních schopnostech,
Od zlých následků bezbožnosti,
Od rostoucí nevěry a kultury smrti,
Od popírání víry,
Od nehodného přijímání Krista v eucharistii a od rouhání se Bohu,
Od beznaděje a zbabělosti,
Od ducha strachu, který ničí víru v Boha,
Od vlažnosti v Boží službě,
Od ducha pýchy a panovačnosti,
Od zatvrzelosti v hříchu,
Od hříchů proti Duchu Svatému,
Od odmítání odpustit našim nepřátelům,
Od nenávistných a smilných myšlenek,
Od ďábelských útoků v hodině smrti,
Od očistcových muk,
Od věčného zatracení,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. (3 ×)
Kriste, Vítězi nad smrtí, - uslyš nás.
Kriste, Vítězi nad Satanem, - vyslyš nás.
Duchu Svatý, osvoboditeli, - uslyší nás.
Duch Svatý, Utěšiteli, - vyslyš nás.
Bože, Otče všemohoucí, - uslyší nás.
Bože, Otče všemohoucí, - vysvoboď nás od zlého.
Maria, bez hříchu počatá, - oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.
K: Přimlouvej za nás, Panno Maria, Matko osvobození.
V: Abychom byli vysvobozeni ze všeho soužení.
Modleme se:
Bože náš, chválíme Tě za Tvou lásku, Tvé milosrdenství, Tvou moc a za vítězství krve Beránka, Tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
Chválíme Tě za naši Matku, Pannu Marii.
Všechny, kteří se utíkají pod její mateřskou ochranu, osvoboď od všeho zla, které je zotročuje.
Osvoboď je od moci temnoty, aby mohli žít ve svobodě Božích dětí ve vítězném triumfu vzkříšeného Krista. Amen