"... a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu... Přinášeli k němu všechny nemocné, postižené různými chorobami a neduhy, posedlé, náměsíčné i ochrnuté a uzdravoval je.
"(Mt 4, 23-24)

Ježíš uzdravuje také dnes - skrze svoji Církev, která naslouchá potřebám lidí, jenž se k ní obracejí o pomoc. Jednou z pastoračních služeb je duchovní doprovázení a modlitba nad lidmi, které sužuje nebo opanuje zlý duch. Tato milosrdná služba církve spočívá v modlitbě a podpoře dotyčného v budování živého vztahu k Ježíši Kristu a životu, který vychází z křesťanských zásad.

Dobrou zprávou pro všechny je, že Ježíš Kristus již zlého ducha definitivně porazil. A v Kristu vítězí nad duchem zla také člověk.

Slovo Otce biskupa

Drazí bratři a sestry, návštěvníci webu,

jsem velice rád, že vás mohu přivítat na stránkách, které pro všechny potřebné připravila katolická Církev. Hřích a působení zlého ducha je v lidstvu přítomno od počátku existence lidstva. Mysterium iniquitatis (tajemství zla) jeho přítomnost je sice pro nás nepochopitelná, ale je to skutečnost, s kterou se setkáváme, žel, velmi často a patří k současné realitě života na této zemi.

Jednou formou jak škodit lidem, je působení zlého ducha na psychiku i tělo člověka. Setkáváme se s tím ve Svatém Písmu velmi často. Ježíš dal svým apoštolům moc osvobozovat lidi od tohoto neblahého působení slovy "vyhánějte zlé duchy" (Mt 10,8).

Uvědomujeme si, že máme zodpovědnost za všechny ty, kteří u nás hledají pomoc z ďábelského útlaku nebo přímo z posedlosti. Případů sužování zlým duchem bohužel v dnešní době přibývá. Lidé se zajímají o magii, různé okultní rituály a satanismus. Tyto přístupové cesty zlého ducha jsou běžně přístupné na internetu, a tak je jejich dosah mnohem větší než kdykoliv býval.

Církev v naší zemi se snaží na tuto situaci reagovat ustanovením řádných exorcistů 
a vzděláváním věřících. Kéž i tato stránka pomůže všem zorientovat se v tomto problému nebo najít pomoc katolického exorcisty nejblíže vašemu bydlišti.

Buďme však i opatrní, nepřičítejme jakýkoliv psychický nebo i fyzický problém zlému duchu 
a mějme na paměti, že Kristus již ďábla porazil. Předtím než se někdo obrátí na exorcistu, je třeba se nechat vyšetřit lékařem - odborníkem. Až když tito řeknou, že si s tím neví rady, může se začít zkoumat, jestli skutečně se nejedná o vliv zlého ducha, jeho soužení. Důležitá je důvěra postiženého. Církev jedná Kristovou mocí a ďábel je nakonec vždy poražen. Vždyť Kristus dal apoštolům a jejích nástupcům, biskupům moc (a ti těm, koho touto službou pověří) zvítězit nad působením zlého ducha.

Všem vám žehnám

           Mons. ThDr. Ladislav Hučko, biskup - apoštolský exarcha