OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak vznikl exorcismus?
Kdo je to exorcista a jeho tým?
Otázka číslo3
Otázka číslo4
Otázka číslo5
Otázka číslo6

Jak vznikl exorcismus?

Katolická církev poskytovala službu exorcismu od jejího vzniku. Zlé duchy vyháněl Ježíš Kristus i apoštolové.

Evangelia mluví zcela otevřeně o Ježíšově boji proti démonovi. Ježíšovo veřejné působení začíná jeho bojem se Satanem při pokušení na poušti a Ježíš okamžitě vyhrává. Ježíšovu moc uznávají démoni, jak se píší evangelisté. "Boží Syn přišel proto, aby ďáblově činnosti udělal konec." (1 Jan 3,8)

"Ježíš sám přišel proto, aby vyvrátil království zlého ducha a nastolil království Boží." (srov. Lk 11,20)

Ďábel, tedy kníže tohoto světa, jak ho nazýval sám Ježíš, nebo bůh tohoto světa, jak ho nazýval svatý Pavel, byl opravdu mocný a považoval se za nepřemožitelného vladaře tohoto světa. Ježíš je ale silnější a odzbrojuje ho a bere mu to, co zlý duch uzmul Bohu. Tento přímý střet má rozhodující význam pro naše pochopení vykupitelského díla vtěleného Božího Syna.

Náš Mistr osvobozoval posedlé z moci zlého ducha a jasně při tom rozlišoval mezi exorcismy a uzdravením z chorob. Ježíš předal tuto mimořádnou moc nejprve apoštolům, posléze učedníkům a nakonec těm, kdo v něj uvěří.

Apoštolové vyháněli zlé duchy za Ježíšova života i po jeho vzkříšení a nanebevstoupení. Apoštolové kladli velký důraz na boj se zlým duchem. Sv. apoštol Petr vyzývá: Buďte střízlivý a bděte, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout. Postavte se proti němu, silní vírou. Svatý Jakub říká: proti ďáblu se vzepřete, a uteče od vás. Svatý jan nám připomíná: Víme, že žádný, kdo se narodil z Boha, nežije ve hříchu, neboť Syn ho chrání a zlý duch na něho nevloží ruku. Víme, že jsme z Boha, ale celý svět má v moci zlý duch. Apoštol Pavel důrazně připomíná: vedeme přece zápas ne proti nějaké obyčejné lidské moci, ale proti knížatům a mocnostem, proti těm, kdo mají svou říši tmy v tomto světě, proti zlým duchům v ovzduší.

Egorcismy se během staletí staly prvkem evangelizace jak dosvědčuje sv. Justin: V celém světě i ve vašem městě Římě se nachází velké množství posedlých, které rozliční exorcisté, kouzelnící a mágové nebyli s to uzdravit. Naproti tomu mnoho z nás křesťanů vystoupilo proti těmto zlým duchům ve jménu Ježíše Krista ukřižovaného za Poncia Piláta, a tak jsme dotyčné lidi uzdravili, když jsme vyhnali zlé duchy, jimiž byli zmínění lidé posedlí.

Od 4. stol. se katolická církev rozhodla ustanovit exorcismus jako svátostinu, aby se lidé mohli snáze orientovat a odlišit velké množství podvodníků a šarlatánů. Exorcistou je tedy kněz, který byl pověřen a do této služby ustanoven diecézním biskupem na základě kánonu 1172 kodexu kanonického práva. Tato svátostina je ustanovena k posílení účinnosti obřadu vymítání zlého ducha a především k tomu, aby těm, kdo hledají pomoc u oficiálního exorcisty, zaručovala, že se neobracejí na podvodníka, ale na kompetentního člověka. Církev tím neubrala nic z moci vyhánět zlé duchy v Ježíšově duchu modlitbou za osvobození, kterou dal Ježíš všem, kdo v něho věří.

I přes to se po prvních třech staletích od exorcismů téměř upustilo. Až do té doby bylo v katolickém světě mnoho exorcistů, a to nikoliv proto, že by bylo více posedlých než dnes, ale kvůli exorcistově hlavnímu úkolu, jimž je odjakživa naslouchání lidem a jejich uklidňování. V oné dějinné epoše však došlo k hrůznému jevu honů na čarodějnice, totiž k tomu, že se přestal na lidech, kteří se zdáli být posedlí, vykonávat exorcismus a místo toho byli upalováni. Toto období naštěstí netrvalo dlouho a zasáhlo více svět protestantský než katolický. V reakci na tyto výstřelky, jež vedly k démonizaci plně všeho, postupně vymizeli a upadly v zapomnění veškeré prostředky k nápravě situací tohoto druhu. Skončilo se tedy s vykonáváním exorcismů a často také s vírou v existenci ďábla.

Nyní se situace pomalu zlepšuje. Některé diecéze mají i více exorcistů se svými týmy, bohužel v některých zatím exorcista jmenován nebyl.
Zpět

Kdo je to exorcista a jeho tým?

Exorcista je katolický kněz , který je biskupem poveřen touto službou. Tento kněz se musí vyznačovat zbožností, věděním, moudrostí a bezvadným životem. Je to člověk, který přibližuje lidi k Bohu, někdo, kdo v mnoha případech ujišťuje a uklidňuje ty, kteří jsou přesvědčeni, že je pronásleduje smůla, že jsou obětí čar nebo prokletí ze strany nepřátelského člověka. Mnohdy jim toto tvrzení vnukli lidé u nihž hledali radu, jako jsou kartářky, mágové, jasnovidci. Úkolem exorcisty je rozptýlení zbytečných obav, ale také provádění exorcismů, jestliže vidí, že jsou pro to důvody. Není pochyb, že osvobození od přítomnosti démona nebo od sužování ďáblem je plodem mimořádného Božího zásahu podobného zázračnému uzdravení.

Tváří v tvář člověku, kerý žádá o pomoc, musí umět exorcista rozlišit mezi psychosomatickým onemocněním a soužením ďábelského původu. K tomu je zapotřebí velké zkušenosti.

V okamžiku exorcismu jsou okolo kněze exorcisty často pomocníci - tým lidí, kteří se modlí. Tito lidé musí být lidmi hluboké modlitby, protože jejich hlavní pomoc spočívá právě v modlitbě. Také to musí být lidé pevných nervů. Nesmí být exaltovaní a snadno podléhající dojmům. Dále to musí být člověk, který dokáže držet jazyk za zuby, protože má umět zachovat absolutní profesní tajemství: tedy neříkat nic člověku, který byl exorcizován, natož dalším lidem, a to nejen o tom, jak probíhal exorcismus, ale ani koho se týkal. Tyto vlastnosti musí mít také exorcista.
Zpět