Ježíš povolává, učí a uzdravuje také dnes…

 

Jakmile Ježíš zahajuje svoje veřejné působení, v němž se má naplnit jeho poslání Spasitele, dává si tři cíle, které se navzájem doplňují, cíle, jimiž se představuje jako služebník.

Povolává:

„ Když se ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry - Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a následovali ho“ (Mt 4,18 -20).

Učí:

„Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium o Božím království…“(Mt 4,23).

A uzdravuje:

„… a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu. Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinášeli k němu všecky nemocné, postižené různými chorobami a neduhy, posedlé, náměsíčné i ochrnulé a uzdravoval je“ (Mt 4, 23-24).

V tomto Ježíšovo dějinném poslání pokračuje nyní církev. Stalo se přímo jejím úkolem a uchovalo si ony tři základní složky - povolání, učení, uzdravení -díky tomu, že je naplňováno činnou láskou. Protože církev je Ježíšovým tělem, tedy „svatostánkem lásky“, může ve jménu této lásky povolávat, učit a uzdravovat.

Církev  v naší zemi slyší hlasy lidí, kteří se k ní obracejí o pomoc. Snaží se jim pomáhat různými způsoby. Ať už charitním dílem nebo pastorací. Jednou z pastoračních služeb je i doprovázet a modlit se nad lidmi, které sužuje nebo  opanoval zlý duch. Tato milosrdná služba církve spočívá v modlitbě a v podpoře naučit dotyčného živému vztahu k Ježíši Kristu a životu, který vyplývá z křesťanských zásad.

Dobrou zprávou pro všechny je, že Ježíš Kristus již zlého ducha jednou provždy porazil. A v Kristu vítězí nad duchem zla také člověk.

Katolický exorcismus je svátostina -  modlitba -  a je poskytován jen potřebným a to zcela zdarma.

 

 

Satan se vždycky snaží zahubit člověka, onoho člověka, kterého viděl Daniel ve slávě a o kterém mluvil Ježíš k Natanaelovi, že přijde ve slávě. Bible o tom mluví na začátku, když popisuje, jak satan balamutí, aby zahubil. Patrně ze závisti. V osmém žalmu čteme, že Bůh člověka povýšil nad anděly. Obrovská inteligence tohoto anděla nemohla snést takové ponížení, že nějaký nižší tvor byl povýšen, a pojal úmysl ho zničit. Tento boj je v křesťanském životě každodenní realitou: v našem srdci, v našem životě, v naší rodině, v našem lidu, v našich kostelech... Pokud se nebojuje, budeme poraženi. Pán však dal tuto zručnost bojovat a zvítězit hlavně andělům. A závěrečné zvolání Apokalypsy po tomto boji je nádherné: »Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému, neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci«.

                                       Papež František, homilie ze dne 29.9.2014

Na průčelí brněnské katedrály je latinsky napsaný citát z Matoušova evangelia: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím…, vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne…, jsem tichý a pokorný srdcem…, mé břemeno netíží… (Mt 11, 28-30)

Ať takto, milé sestry a milí bratři, vykročíme ke Kristu.

Ať nám on sám dodá sílu, aby náš život byl svědectvím jeho lásky.

Ať všichni, kdo vás spatří, poznají, že vám Bůh žehná.          

 

                                                                                                       


Drazí bratři a sestry, návštěvníci webu,

jsem velice rád, že Vás mohu přivítat na stránkách, které pro všechny potřebné připravila katolická Církev.

Hřích a působení zlého ducha je v lidstvu přítomno od počátku existence lidstva. Mysterium iniquitatis (tajemství zla) jeho přítomnost je sice pro nás nepochopitelné, ale je to skutečnost, s kterou se setkáváme, žel, velmi často a patří k současné realitě života na této zemi.

Jednou formou jak škodit lidem je působení zlého ducha na psychiku i tělo člověka. Setkáváme se s tím ve Svatém Písmu velmi často. Ježíš dal svým apoštolům moc osvobozovat lidi od tohoto neblahého působení slovy „vyhánějte zlé duchy“ (Mt 10,8).  

Uvědomujeme si, že máme zodpovědnost za všechny ty, kteří u nás hledají  pomoc z ďábelského útlaku nebo přímo z posedlosti.

Případů sužování zlým duchem bohužel v dnešní době přibývá. Lidé se zajímají o magii, různé okultní rituály a satanismus. Tyto přístupové cesty zlého ducha jsou běžně přístupné na internetu a tak je jejich dosah mnohem větší než kdykoliv býval.

Církev v naší zemi se snaží na tuto situaci reagovat ustanovením řádných exorcistů a vzděláváním věřících. Kéž i tato stránka pomůže všem  zorientovat se v tomto problému nebo najít pomoc katolického exorcisty nejblíže vašemu bydlišti.

Buďme však i opatrní, nepřičítejme jakýkoliv psychický nebo i fyzický problém zlému duchu a mějme na paměti, že Kristus již ďábla porazil. Předtím než se někdo obrátí na exorcistu, je třeba se nechat vyšetřit lékařem - odborníkem. Až když tito řeknou, že si s tím neví rady, může se začít zkoumat, jestli skutečně se nejedná o vliv zlého ducha, jeho soužení. Důležitá je důvěra postiženého. Církev jedná Kristovou mocí a ďábel je nakonec vždy poražen. Vždyť Kristus dal apoštolům  a jejích nástupcům, biskupům moc (a ti těm, koho touto službou pověří) zvítězit nad působením zlého ducha.

všem Vám žehnám

Mons. ThDr. Ladislav Hučko, biskup – apoštolský exarcha

Anketa

Našli jste na našich stránkách, co jste hledali?

Celkový počet hlasů: 31